Zastosowanie środków oddziaływania wychowawczego, warunkowe zawieszenie wykonania kary aresztu, przedawnienie

 
“Ustawa z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 821; zm.: poz. 1238- zastosowanie środków oddziaływania wychowawczego, warunkowe zawieszenie wykonania kary aresztu, przedawnienie orzekania, wykonania kary oraz zatarcie ukarania, w art. 41 mówi, że w stosunku do sprawcy czynu można poprzestać na zastosowaniu, zwróceniu uwagi, ostrzeżeniu lub na zastosowaniu innych środków oddziaływania wychowawczego.
 
Art. 42 mówi o dopuszczalności warunkowego zawieszenia kary aresztu. Wykonanie kary aresztu można warunkowo zawiesić jeżeli ze względu na okoliczności popełnienia wykroczenia, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz jego zachowanie się po popełnieniu wykroczenia należy przypuszczać, że pomimo niewykonania kary nie popełni on nowego podobnego przestępstwa lub wykroczenia.
Warunkowe zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który nie może być krótszy niż 6 miesięcy i nie może przekroczyć roku. Okres próby biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia. Jeśli wykroczeniem została wyrządzona szkoda w mieniu, warunkowe zawieszenie wykonania kary może być orzeczone tylko wtedy, gdy szkoda została w całości naprawiona.
 
Art. 43 mówi o wyłączeniu warunkowego zawieszenia kary. Chodzi w tym o to, że warunkowego zawieszenia kary nie stosuje się do sprawcy który:
– w przeciągu 2 lat przed popełnieniem wykroczenia był już karany za podobne przestępstwo lub wykroczenie,
– popełnił wykroczenie o charakterze chuligańskim,
chyba, że ze względu na wyjątkowe okoliczności organ orzekający uzna zawieszenie wykonania kary za celowe.
 
Art. 44 mówi o zarządzaniu wykonania kary. Sąd który orzekł karę aresztu zarządza wykonanie kary, jeżeli ukarany w okresie próby popełnił podobne do poprzedniego przestępstwo lub wykroczenie. Sąd, który orzekła karę aresztu może zarządzić wykonanie kary jeżeli ukarany w okresie próby popełnił inne przestępstwo lub wykroczenie.
 
Dostaniesz mandat za każde wykroczenie?
  
Natomiast jeżeli w okresie próby i w ciągu dalszych dwóch miesięcy nie zarządzono wykonania kary, ukaranie uważa się za niebyłe.
Na postanowienie w przedmiocie zarządzania wykonania kary aresztu przysługuje zażalenie.
 
Art. 45 mówi o przedawnieniu karalności wykroczenia. Chodzi o to, że karalność wykroczenia ustaje, jeśli od czasu jego popełnienia upłynął rok, jeżeli w tym okresie  wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od zakończenia tego okresu. Natomiast w przypadku uchylenia prawomocnego rozstrzygnięcia, przedawnienie biegnie od daty uchylenia rozstrzygnięcia. W przypadku wszczęcia postępowania mediacyjnego czasu jego trwania nie wlicza się do okresu przedawnienia. Orzeczona kara lub środek karny nie podlega wykonaniu, jeżeli od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia upłynęły 3 lata”.
 


Zapraszam na bloga

 

 

 

 

 

Źródło: A. Kaszok, Kodeks wykroczeń, OD.NOWA, Warszawa 2020.