Wykroczenia przeciwko zdrowiu

 
“Ustawa z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 821; zm.: poz. 1238 wykroczenia przeciwko zdrowiu, art. 109 jest informacja, że kto zanieczyszcza wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, lub kto dostarcza wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, nie spełniając wymagań określonych w przepisach  zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków lub nie będąc do tego uprawnionym dostarcza wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w myśl przepisów o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, podlega karze grzywny lub karze nagany.
Natomiast kto zanieczyszcza wodę służącą do pojenia zwierząt, znajdującą się poza urządzeniami przeznaczonymi do zaopatrywania ludności w wodę, podlega karze grzywny do 1500 zł albo karze nagany.
Tej samej karze podlega ten, kto umyślnie zanieczyszcza wodę w pływalni, kąpielisku lub w innym obiekcie o podobnym przeznaczeniu lub dostarcza do tych obiektów wodę niespełniającą wymagań określonych w przepisach o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
 
Otyłość, zanieczyszczone powietrze, brudna woda i seks bez ...
 
Art. 110 mówi o możliwości przeniesienia zakażenia na inne osoby. Kto zatrudnia przy pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, osobę, która ze względu na stan zdrowia potwierdzony aktualnymi badaniami dla celów sanitarno-epidemiologicznych, w rozumieniu przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, nie może być zatrudniona przy tego rodzaju pracy lub której stan zdrowia utrudnia utrzymanie higieny osobistej, podlega karze grzywny.
 
Czy szef może wysłać do domu chorego pracownika - Kadry - rp.pl
 
 
Art. 111 mówi o naruszeniu obowiązków sanitarnych, bowiem kto nie dopełnia obowiązku zapewnienia należytego stanu sanitarnego, zwłaszcza w zakresie utrzymania czystości oraz używania przez pracowników wymaganego ubioru w zakładzie produkującym lub wprowadzającym do obrotu środki spożywcze lub w miejscu uzyskiwania mleka, podlega karze grzywny. Tej samej karze podlega ten kto nie zachowuje należytej czystości w produkcji lub w obrocie środkami spożywczymi.
 
Wymagania sanitarne dla stołówek szkolnych | Wiem co jem
 
Art. 113 mówi o naruszaniu obowiązku czystości, bowiem kto nie zachowuje należytej czystości przy świadczeniu usług w zakładach żywienia zbiorowego, w kąpieliskach, zakładach fryzjerskich, kosmetycznych, pralniczych lub noclegowych albo kto dopuszcza do takich czynności osobę dotkniętą chorobą zakaźną, podlega karze grzywny.
 
Fryzjerzy gotowi do przyjęcia klientów. Telefony nie przestają dzwonić
 
Z kolei kto odmawia udzielenia organowi służby zdrowia wyjaśnień mogących mieć znaczenie dla wykrycia gruźlicy, choroby wenerycznej lub innej choroby zakaźnej lub źródła zakażenia albo dla zapobiegania szerzeniu się takich chorób podlega karze grzywny albo karze nagany- art. 114.
 
Natomiast kto pomimo zastosowania środków egzekucji administracyjnej,  nie poddaje się obowiązkowemu szczepieniu ochronnemu przeciwko gruźlicy kub innej chorobie zakaźnej albo obowiązkowemu badaniu stanu zdrowia, mającemu na celu wykrycie lub leczenie gruźlicy, choroby wenerycznej lub innej choroby zakaźnej, podlega karze grzywny do 1500 zł lub karze nagany- art. 115.
 
Art. 116 mówi o niedopełnieniu obowiązków zapobiegania i zwalczania chorób. Kto wiedząc o tym, że jest chory na gruźlicę, chorobę weneryczną lub inną chorobę zakaźną albo podejrzany o tę chorobę, styka się z chorym na którąś z tych chorób lub z podejrzanym o nosicielstwo, nie przestrzega nakazów lub zakazów zawartych w przepisach o zapobieganiu tym chorobom lub o ich zwalczaniu albo nie przestrzega wskazań lub zarządzeń leczniczych wydanych na postawie tych przepisów przez organy służby zdrowia, podlega karze grzywny albo karze nagany. Dodatkowo tej samej karze podlega ten kto sprawując pieczę nad osobą małoletnią lub bezradną, nie dopełnia obowiązku spowodowania, aby osoba ta zastosowała się do nakazów, zakazów, wskazań lub zarządzeń leczniczych.
 
Art. 117 mówi o naruszeniu obowiązku czystości i porządku na nieruchomości, bowiem kto mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1500 zł albo karze nagany. Z kolei tej samej karze podlega przewoźnik obowiązany do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków higieny, który nie utrzymuje środka transportu we właściwym stanie sanitarnym. 
 
Sanepid szuka pasażerów PKS Grójec. Mogli mieć kontakt z osobą ...
  
Z kolei treść art. 118 mówi o naruszeniu obowiązków związanych z ubojem zwierząt. Kto dokonuje uboju zwierzęcia bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w tym zezwoleniu, kto usuwa części zwierzęcia przed wykonaniem wymaganego badania po uboju, kto nie poddaje mięsa badaniu, jeśli takie badanie jest wymagane podlega karze grzywny. Również ten kto wprowadza do obrotu mięso bez wymaganego oznakowania i świadectwa, kto warunkowo zdatne do spożycia lub niezdatne do spożycia, wbrew określonemu sposobowi jego wykorzystania podlega karze aresztu lub karze grzywny. W przypadku popełnienia tegoż wykroczenia można orzec przepadek mięsa, chociażby nie stanowiło własności sprawcy wykroczenia”.
 
Ubój zwierząt kopytnych poza rzeźnią - praktyczne wskazówki
 Zapraszam na bloga

 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: 
1. http://mlodyhydrolog.pl/bazawiedzy/baza/jakos-naszych-wod/44
2. https://www.rp.pl/Kadry/312179992-Czy-szef-moze-wyslac-do-domu-chorego-pracownika.html
3. https://wiemcojem.um.warszawa.pl/organizacja/wymagania-sanitarne-dla-sto-wek-szkolnych
4. https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,25952120,fryzjerzy-przygotowuja-sie-do-poniedzialkowego-otwarcia-telefony.html
5. https://www.rmf24.pl/raporty/raport-koronawirus-z-chin/polska/news-sanepid-szuka-pasazerow-pks-grojec-mogli-miec-kontakt-z-osob,nId,4386727
6. https://www.kalendarzrolnikow.pl/7571/uboj-zwierzat-kopytnych-poza-rzeznia-praktyczne-wskazowki
7. Tekst: A. Kaszok, Kodeks wykroczeń, OD.NOWA, Warszawa 2020.