Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu

 
“Ustawa z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 821; zm.: poz. 1238- wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, art. 49 mówi o obrażaniu symboli narodowych. Kto w miejscu publicznym demonstracyjnie okazuje lekceważenie Narodowi Polskiemu, Rzeczypospolitej Polskiej lub jej konstytucyjnym organom, podlega karze aresztu lub grzywny. Dodatkowo tej samej karze podlega ten, kto narusza przepisy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej.
 
Godło Polski - origami płaskie z koła - Portal educarium
 
Nielegalne przekroczenie granicy jest również wykroczeniem przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu. Kto wbrew przepisom przekracza granicę Rzeczypospolitej Polskiej podlega karze grzywny. Natomiast usiłowanie i pomocnictwo są karalne. 
 
Zbiegowisko publiczne jest również wykroczeniem przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu. kto nie opuszcza zbiegowiska publicznego pomimo wezwania właściwego organu, podlega karze aresztu lub grzywny- art. 50.
 
Wielkie manewry na wrocławskim Rynku – zintegrowane ćwiczenia ...
 
Posiadanie niebezpiecznych przedmiotów jest również wykroczeniem przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu. Bowiem kto w miejscu publicznym posiada nóż, maczetę lub inny podobnie niebezpieczny przedmiot, a okoliczności jego posiadania wskazują na zamiar użycia go w celu popełnienia przestępstwa podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 3000 zł.
Tej samej karze podlega również ten, kto będąc uczestnikiem przejazdu zorganizowanej grupy uczestników masowej imprezy sportowej, posiada przedmioty niebezpieczne lub wyroby pirotechniczne- art. 50a.
 
19. kibiców Sandecji w opałach. Odpowiedzą za race i petardy ...
 
Zakłócanie spokoju i porządku publicznego również jest wykroczeniem przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu. Bowiem kto bierze udział w zgromadzeniu, posiadając przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia podlega karze aresztu do 14 dni, karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.
Kto przeszkadza lub usiłuje przeszkodzić w organizowaniu lub w przebiegu niezakazanego zgromadzenia, kto organizuje zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia lub przewodniczy zgromadzeniu po rozwiązaniu go, kto przewodniczy zgromadzeniu po rozwiązaniu go, kto bezprawnie zajmuje lub wzbrania się opuścić miejsce, którym inna osoba lub organizacja prawnie rozporządza jako organizator lub przewodniczący zgromadzenia podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
Kto będąc przewodniczącym lub organizatorem zgromadzenia, umyślnie nie podejmuje środków niezbędnych dla zapewnienia zgodnego z przepisami prawa przebiegu zgromadzenia oraz zapobieżenia powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia, kto nie podporządkowuje się żądaniom lub poleceniom przewodniczącego zgromadzenia lub jego organizatora, kto wzbrania się opuścić miejsce zgromadzenia po jego rozwiązaniu podlega karze grzywny. Podżeganie i pomocnictwo również jest karalne- art. 52.
 
Publiczne nawoływanie do przestępstwa również jest wykroczeniem przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu. Art. 52a mówi, że kto publicznie nawołuje do popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, kto publicznie nawołuje do przeciwdziałania przemocą aktowi stanowiącemu źródło powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej, kto publicznie pochwala popełnienie przestępstwa, jeżeli zasięg czynu albo jego skutki nie były znaczne podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
 
Z kolei oszustwo paliwowe zawarte w art. 52b mówi o oszustwie paliwowym, bowiem ten kto zużywa olej opałowy do celów napędowych podlega karze grzywny do 500 zł.
 
Naruszenie przepisów porządkowych również stanowi wykroczenie przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu. Bowiem kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 zł albo karze nagany- art. 54.
 
Naruszenie zakazu kąpieli również stanowi wykroczenie przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, bowiem kto kąpie się w miejscu, w którym jest to zabronione, podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany- art. 55.
 
Zachodniopomorskie: kolejne zakazy kąpieli - Wiadomości
 
Nielegalna zbiórka ofiar również stanowi wykroczenie przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, bowiem kto bez wymaganego zgłoszenia zbiórki publicznej lub niezgodnie ze zgłoszeniem zbiórki publicznej organizuje lub przeprowadza publiczną zbiórkę ofiar, podlega karze grzywny. Podżeganie i pomocnictwo również są karalne. Natomiast można orzec przepadek przedmiotów uzyskanych ze zbiórki publicznej przeprowadzonej niezgodnie ze zgłoszeniem, orzeka się zaś ich przepadek, gdy zbiórkę publiczną przeprowadzono bez zgłoszenia.
Dodatkowo można orzec przepadek przedmiotów także wtedy, kiedy zostały one przekazane przez sprawcę innej osobie lub instytucji, jak i przepadek pieniędzy uzyskanych za zebranie ofiary w naturze i rzecz nabytych za uzyskane ze zbiórki publicznej pieniądze. Przedmioty, co do których orzeczono przepadek, należy przekazać instytucji pomocy społecznej lub instytucji kultury- art. 56.
 
Żebractwo w miejscu publicznym również stanowi wykroczenie przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, o czym świadczy treść art. 58 wyżej wspomnianej ustawy. Kto, mając środki egzystencji lub będąc zdolny do pracy, żebrze w miejscu publicznym, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 zł albo karze nagany, Natomiast ten kto żebrze w miejscu publicznym w sposób natarczywy lub oszukańczy podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.
 
Szwedzkie miasto chce
 
Niedopełnienie obowiązków rejestracyjnych działalności gospodarczej również stanowi wykroczenie przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, o czym świadczy treść art. 60, bowiem kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. Dodatkowo tej samej karze podlega, ten kto nie dopełnia obowiązku zgłaszania do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem. Natomiast kto będąc przedsiębiorcą wprowadza do obrotu towar bez wymaganych oznaczeń, podlega karze grzywny.
 
Sprzedaż poza miejscem wyznaczonym przez organy gminy również stanowi wykroczenie przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, o czym świadczy treść art. 60, bowiem kto prowadzi sprzedaż na terenie należącym do gminy lub będącym w jej zarządzie poza miejscem do tego wyznaczonym przez właściwe organy gminy, podlega karze grzywny. W przypadku popełnienia tego wykroczenia można orzec przepadek towarów przeznaczonych do sprzedaży, choćby nie stanowiły one własności sprawcy. 
 
Przywłaszczanie stanowiska, tytułu i stopnia  również stanowi wykroczenie przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, o czym świadczy treść art. 61, bowiem kto przywłaszcza sobie stanowisko, tytuł lub stopień albo publicznie używa lub nosi odznakę, strój lub mundur do których nie ma prawa podlega karze grzywny do 1000 zł albo karze nagany. Kto ustanawia, wytwarza, rozpowszechnia publicznie, używa lub nosi godło, chorągiew albo inną odznakę lub mundur co do których został wydany zakaz, albo odznakę lub mundur organizacji prawnie nieistniejącej albo odznakę lun mundur na których ustanowienie lub noszenie nie uzyskano wymaganego zezwolenia podlega karze aresztu albo grzywny. 
 
Nielegalne umieszczanie ogłoszeń  również stanowi wykroczenie przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, o czym świadczy treść art. 63a, bowiem kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. W przypadku popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów służących lub przeznaczonych do popełnienia wykroczenia, choćby nie stanowiły własności sprawcy oraz nawiązkę w wysokości do 1500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.
 
Nieuprawione umieszczanie reklam również stanowi wykroczenie przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, o czym świadczy treść art. 63b, bowiem kto umieszcza reklamę, o której mowa w art. 4 pkt 23 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 z naruszeniem warunków jej sytuowania określonych w art. 42a tej ustawy o gabarytach większych niż dopuszczalne lub wykonane z wyrobów innych niż dopuszczalne, podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności. W przypadku wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów służących lub przeznaczonych do popełnienia wykroczenia, choćby nie stanowiły własności sprawcy, lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego”.
Zapraszam na bloga

 
 
 
 
Źródło: 
1. https://educarium.pl/inspiracje/kacik-plastyczny/godlo-polski-origami-plaskie-z-kola
2. https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/112763,Wielkie-manewry-na-wroclawskim-Rynku-zintegrowane-cwiczenia-Policji-BOR-i-innych.html
3. https://sadeczanin.info/wiadomo%C5%9Bci/19-kibic%C3%B3w-sandecji-w-opa%C5%82ach-odpowiedz%C4%85-za-race-i-petardy
4. https://wiadomosci.onet.pl/zachodniopomorskie-kolejne-zakazy-kapieli/c6hf5
5. https://www.rp.pl/Spoleczenstwo/180619541-Szwedzkie-miasto-chce-licencji-na-zebranie.html
6. http://lisiagora.pl/zmiany-centralnej-ewidencji-informacji-o-dzialalnosci-gospodarczej/
7. Tekst: A Kaszok, Kodeks wykroczeń, OD.NOWA, Warszawa 2020.