Wykroczenia przeciwko mieniu- Kodeks wykroczeń

 
“Ustawa z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 821; zm.: poz. 1238 wykroczenia przeciwko mieniu, art. 119 znajduje się informacja, że kto kradnie lub przywłaszcza dobie cudzą rzecz ruchomą jeżeli jej wartość nie przekracza 500 złotych podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Również usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo są karalne. Jeśli sprawca tegoż czynu dopuścił się go na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego. W przypadku popełnienia tego wykroczenia można orzec obowiązek zapłaty równowartości ukradzionego lub przywłaszczonego mienia jeśli szkoda nie została naprawiona. 
 
Art. 120 mówi o wyrębie, kradzieży i przywłaszczeniu drzewa w lesie. Kto w celu przywłaszczenia dopuszcza się wyrębu drzewa w lesie albo kradnie lub przywłaszcza sobie z lasu drzewo wyrąbane lub powalone, jeżeli wartość drzewa nie przekracza 500 złotych podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
Również usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne. W przypadku popełnienia tegoż wykroczenia orzeka się nawiązkę w wysokości podwójnej wartości wyrąbanego, ukradzionego lub przywłaszczonego drzewa, a ponadto jeśli ukradzione lub przywłaszczone drzewo nie zostało odebrane, orzeka się obowiązek zapłaty jego równowartości.
 
Nielegalny wyrąb drzew: Cena za wycinkę może być wysoka - Samorząd ...
 
Art. 121 mówi o wyłudzeniu. Kto pomimo nieuiszczenia dwukrotnie nałożonej na niego kary pieniężnej określonej w taryfie, po raz trzeci w ciągu roku bez zamiaru uiszczenia należności wyłudza przejazd koleją lub innym środkiem lokomocji podlega karze aresztu, ograniczenia wolności alb grzywny. Również tej samej karze podlega ten kto bez zamiaru uiszczenia należności wyłudza pożywienie lub napój w zakładzie żywienia zbiorowego, przejazd środkiem lokomocji należącym do przedsiębiorstwa niedysponującego karami pieniężnymi określonymi w taryfie, wstęp na imprezę artystyczną, rozrywkową lub sportową, działanie automatu lub inne podobne świadczenie, o który wie, że jest płatne. W przypadku popełnienia tegoż wykroczenia można orzec obowiązek zapłaty równowartości wyłudzonego mienia.
 
Art. 122 mówi o paserstwie, bowiem kto nabywa mienie wiedząc o tym, że pochodzi ono z kradzieży lub z przywłaszczenia lub pomaga do jego zbycia albo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej mienie to przyjmuje lub pomaga do jego ukrycia, jeżeli wartość mienia nie przekracza 500 złotych podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Kto nabywa mienie, o którym na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przypuszczać, że zostało uzyskane za pomocą kradzieży lub przywłaszczenia, lub pomaga do jego zbycia lub w celu osiągnięcia korzyści majątkowej mienie to przyjmuje lub pomaga do jego ukrycia, jeżeli wartość mienia nie przekracza 500 złotych podlega karze grzywny albo karze nagany. Usiłowanie tego wykroczenia oraz podżeganie do niego i pomocnictwo są karalne.
 
Kto z niezależącego do niego ogrodu bezprawnie zabiera w nieznacznej ilości owoce, warzywa lub kwiaty podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. Ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego, a w przypadku wykroczenia można orzec nawiązkę do wysokości 50 złotych- art. 123.
 
Rzeszów zachwyca kwiatami i zielenią. 100 tysięcy sadzonek rocznie ...
 
Natomiast kto cudzą rzecz umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, jeżeli szkoda nie przekracza 500 złotych podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub karze grzywny. Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo są karalne. Z kolei ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego, a w przypadku popełnienia wykroczenia można orzec obowiązek zapłaty równowartości wyrządzonej szkody lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego- art. 124.
 
Art. 125 mówi o zaniechaniu zawiadomienia o znalezieniu rzeczy, bowiem kto w ciągu dwóch tygodni od dnia znalezienia cudzej rzeczy albo przybłąkania się cudzego zwierzęcia nie zawiadomi o tym organu Policji lub innego organu państwowego albo w inny właściwy sposób nie poszukuje posiadacza podlega karze grzywny do 500 złotych albo arze nagany. 
 
Z kolei kto zabiera w celu przywłaszczenia, przywłaszcza sobie albo umyślnie niszczy lub uszkadza rzecz przedstawiającą wartość niemajątkową podlega karze grzywny albo karze nagany. Ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego- art. 126.
 
Kto samowolnie używa cudzej rzeczy  ruchomej, podlega karze albo nagany, ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego- art. 127. 
 
Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej urządza grę hazardową albo użycza do niej środków lub pomieszczenia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Pieniądze i inne przedmioty służące do gry podlegają przepadkowi, choćby nie stanowiły własności sprawcy- art. 128.
 
Czy poker to hazard? - Odrowąż24.pl
 
Z kolei art. 129 mówi o narzędziach przeznaczonych do dokonywania kradzieży. Kto wyrabia, posiada lub nabywa wytrychy, jeżeli nie trudni się zawodem, w którym są one potrzebne, kto dostarcza wytrychów osobie nietrudniącej się takim zawodem, kto wyrabia, posiada lub nabywa klucze do cudzego domu, mieszkania lub innego pomieszczenia albo schowania bez zezwolenia osoby uprawnionej lub organu administracji podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Tej samej karze podlega ten kto wyrabia, posiada lub nabywa narzędzia przeznaczone do dokonywania kradzieży albo kto dostarcza takich narzędzi innym osobom. Wytrychy, klucze lub narzędzia podlegają przepadkowi, choćby nie stanowiły własności sprawcy”.
 
Jak otworzyć zamek bez klucza - MUL-T-Lock Classic i wytrych ...
 
 

Zapraszam na bloga

 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło:
1. http://www.kalicinski-kancelaria.com/blog/2016/05/13/kradziez-a-przywlaszczenie/
2. https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/1036228,nielegalny-wyrab-drzew-kary-za-wycinke.html
3. https://nowiny24.pl/rzeszow-zachwyca-kwiatami-i-zielenia-100-tysiecy-sadzonek-rocznie-zdjecia/ar/c1-14091759
4. https://odrowaz24.pl/czy-poker-to-hazard/
5. https://i.ytimg.com/vi/MTfyqp6Mk4c/maxresdefault.jpg
6. Tekst: A. Kaszok, Kodeks wykroczeń, OD.NOWA, Warszawa 2020