Wykroczenia przeciwko interesom konsumentów- Kodeks wykroczeń

“Ustawa z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 821; zm.: poz. 1238 wykroczenia przeciwko interesom konsumentów, art. 133 są zawarte informacje na temat nabywania biletów w celu odsprzedaży. Bowiem kto nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem biletów wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo również jest karalne.

Bilety bilet koncert na kings of lion płyta b - Zdjęcie na imgED

Art. 134 mówi o oszustwie przy sprzedaży. Kto przy sprzedaży towaru lub świadczenia usług oszukuje nabywcę co do ilości, wagi, miary, gatunku, rodzaju lub ceny, jeżeli nabywca poniósł lub mógł ponieść szkodę nieprzekraczającą 100 złotych podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Tej samej karze podlega ten kto przy nabyciu produktów rolnych lub hodowlanych oszukuje dostawcę co do ilości, wagi, miary, gatunku lub ceny jeżeli dostawca poniósł lub mógł ponieść szkodę nieprzekraczającą 100 złotych. Również usiłowanie tegoż wykroczenia, podżeganie i pomocnictwo są karalne.

Produkty rolne w skupie potaniały, a na targowiskach… ceny poszły ...

Kto zajmując się sprzedażą towarów w przedsiębiorstwie handlu detalicznego lub w przedsiębiorstwie gastronomicznym, ukrywa przed nabywcą towar przeznaczony do sprzedaży lub umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia sprzedaży takiego towaru podlega karze grzywny- art. 135.

Kto z towarów przeznaczonych do sprzedaży umyślnie usuwa utrwalone na nich oznaczenie określające ich cenę, termin przydatności do spożycia lub datę produkcji, jakość lub ilość nominalną, gatunek lub pochodzenie podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub karze grzywny- art. 136. Również ten kto przeznacza do sprzedaży towary z usuniętym trwałym oznaczeniem ich ceny, terminu przydatności do spożycia lub daty produkcji, jakości, gatunku lub pochodzenia albo towary niewłaściwie oznaczone podlega karze ograniczenia wolności albo grzywy do 1500 złotych. Usiłowanie tegoż wykroczenia oraz podżegania do niego i pomocnictwo również jest karalne.

Art. 137 mówi o naruszeniu obowiązków uwidaczniania cen lub ilości, braku faktur i dowodów dostawy. Kierownik punktu sprzedaży detalicznej lub zakładu gastronomicznego, który nie ma faktur lub innych dowodów dostawy lub przyjęcia na towary przechowywane w punkcie sprzedaży detalicznej lub zakładzie gastronomicznym podlega karze aresztu lub grzywny.

Kolejna dostawa żywności w Gminie Puck – Urząd Gminy Puck

Kto zajmując się zawodowo świadczeniem usług, żąda i pobiera za świadczenie zapłatę wyższą od obowiązującej albo umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia świadczenia, do którego jest obowiązany podlega karze grzywny- art. 138.

Kto będąc zobowiązany na mocy orzeczenia sądu do zaniechania wykorzystania lub do odwołania zalecenia stosowanie ogólnych warunków umów albo wzoru umowy, nie stosuje się do tego obowiązku, zawierając w umowie niedozwolone postanowienia umowne, podlega karze grzywny. Jeśli orzeczenie sądu, dotyczy przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną, odpowiedzialność ponosi osoba kierująca przedsiębiorstwem lub osoba upoważniona do zawierania umów z konsumentami- art. 138b.

Kto w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa zawiera z konsumentami umowę o kredyt konsumencki z rażącym naruszeniem wymagań dotyczących informacji przekazywanych konsumentowi przed zawarciem umowy lub treści umowy albo z pominięciem obowiązku doręczenia jej dokumentu, podlega karze grzywny- art. 138c

Tej samej karze podlega ten kto zawierając z konsumentem umowę o kredyt konsumencki nie dopełnia obowiązku oceny zdolności kredytowej. 

Kto w ramach reklam dotyczących kredytu konsumenckiego zawierających dane dotyczące kosztu kredytu konsumenckiego nie podaje stopy oprocentowania kredytu wraz z wyodrębnieniem opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu, całkowitej kwoty kredytu, rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania podlega karze grzywny. Kto przyjmuje od konsumenta weksel lub czek niezwierający klauzuli “nie na zlecenie” w celu spełnienia lub zabezpieczenia świadczenia wynikającego z umowy o kredyt konsumencki podlega karze grzywny. 

Jeśli przedsiębiorcą jest podmiot niebędący osobą fizyczną, odpowiedzialność przewidzianą w tym przepisie ponosi osoba kierująca przedsiębiorstwem lub osoba upoważniona do zawierania umów z konsumentami.

Art. 138d mówi o wprowadzaniu w błąd co do uprawnień w zakresie organizacji turystyki. Kto, podejmując zadania przewodnika górskiego na określonym obszarze górskim, wprowadza w błąd co do posiadanych uprawnień, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Tej samej karze podlega organizator turystyki lub przedsiębiorstwa ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, który wprowadza podróżnych w błąd co do uprawnień osób, którym powierza wykonywanie zadań przewodnika górskiego.

Stanisław Figiel: Przewodnik i pilot 

Art. 139a mówi o wykroczeniach związanych z zawieraniem umów typu timeshare z konsumentami. Kto w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa:

– zawiera z konsumentami umowę timeshare, umowę o długoterminowy produkt wakacyjny, umowę pośrednictwa w odsprzedaży timeshare lub długoterminowego produktu wakacyjnego lub umowę o uczestnictwo w systemie wymiany, bez zachowania właściwych wymogów, dotyczących jej treści lub formy,

– żąda od konsumenta z którym zawarł umowę timeshare, umowę o długoterminowy produkt wakacyjny lub umowę o uczestnictwo w systemie wymiany, świadczenia przed upływem określonego w ustawie terminu odstąpienia od umowy lub świadczenie takie przed upływem tego terminu od konsumenta przyjmuje,

– żąda od konsumenta, z którym zawarł umowę pośrednictwa w odsprzedaży timeshare lub długoterminowego produktu wakacyjnego, świadczenia przed rozwiązaniem umowy lub przed doprowadzeniem do nabycia lub zbycia przez konsumenta praw z umowy timeshare lub z umowy o długoterminowy produkt wakacyjny lub świadczenie takie przed rozwiązaniem umowy lub przed doprowadzeniem do nabycia lub zbycia przez konsumenta praw z umowy timeshare lub z umowy o długoterminowy produkt wakacyjny od konsumenta przyjmuje,

– żąda od konsumenta z którym zawarł umowę przedwstępną, zobowiązującą do zawarcia umowy timeshare, umowy o długoterminowy produkt wakacyjny, umowy pośrednictwa w odsprzedaży timeshare lub długoterminowego produktu wakacyjnego lub umowy o uczestnictwo w systemie wymiany, świadczenia określonego w umowie przedwstępnej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy przedwstępnej lub świadczenie takie przed upływem tego terminu od konsumenta przyjmuje

podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Dodatkowo kto zawierając umowę timeshare sprzecznie z treścią nabywanego prawa oświadcza, że przedmiotem umowy jest własność podlega karze grzywny.

Kto w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa po upływie określonego w ustawie terminu do odstąpienia od umowy timeshare, umowy o długoterminowy produkt wakacyjny, umowy pośrednictwa w odsprzedaży timeshare lub długoterminowego produktu wakacyjnego lub umowy o uczestnictwo w systemie wymiany, nie przekazuje konsumentowi informacji wymaganych ustaw a podlega karze grzywny.

Karze tej podlega również ten kto w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, po upływie określonego w ustawie terminu do odstąpienia od umowy przedwstępnej, zobowiązującej do zawarcia umowy timeshare, umowy o długoterminowy produkt wakacyjny, umowy pośrednictwa odsprzedaży timeshare lub długoterminowego produktu wakacyjnego lub umowy o uczestnictwo w systemie wymiany, nie przekazuje konsumentowi instrukcji wymaganych ustawą.

Wczasy 2020 najlepsze oferty - Last Minute All Inclusive » Fly.pl

Art. 139b mówi o nieudzieleniu informacji. Kto w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa zawierając umowę z konsumentem nie spełnia wymagań dotyczących udzielenia informacji lub wydania dokumentu, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U, z 2019 r. poz. 134), podlega karze grzywny.

Dla ciekawskich:

Umowa timeshare to umowa, na podstawie której konsument nabywa prawa do korzystania z miejsca zakwaterowania w oznaczonym czasie w każdym roku, zobowiązując się przy tym do zapłaty przedsiębiorcy ryczałtowo określonego wynagrodzenia, przy czym umowa timeshare musi obejmować okres co najmniej 1 roku. Tego typu usługi oferowane są przez hotele, ośrodki turystyczne, właścicieli apartamentów czy nawet statków pasażerskich, których atrakcyjność polega na tym, że zapewniają właścicielowi czy przedsiębiorcy efektywną eksploatację obiektu objętego udziałami. Jednak przed zawarciem umowy timeshare przedsiębiorca musi wypełnić obowiązki nałożone na niego Dyrektywą 2008/122/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie ochrony konsumentów w odniesieniu do niektórych aspektów umów timeshare, umów o długoterminowe produkty wakacyjne, umów odsprzedaży oraz wymiany i wdrażającą ją do polskiego systemu prawnego ustawą o timeshare z 2011 roku”.

Standardowy formularz informacyjny dotyczący umowy TIMESHARE ...

Zapraszam na bloga

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło:

1. https://legionowo.pl/pl/a/bilety-tansze-od-1-wrzesnia

2. https://www.okiemrolnika.pl/prawo-i-finanse/item/3750-produkty-rolne-w-skupie-potanialy-a-na-targowiskach-ceny-poszly-w-gore

3. http://gmina.puck.pl/kolejna-dostawa-zywnosci-w-gminie-puck/

4. http://stanislawfigiel.blogspot.com/p/p.html

5. https://fly.pl/oferta/wczasy/

6. https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-timeshare-na-czym-polega

7. https://www.iform.pl/standardowy-formularz-informacyjny-dotyczacy-umowy-timeshare-p7820

8. Tekst: A. Kaszok, Kodeks wykroczeń, OD.NOWA, Warszawa 2020

9. https://imged.pl/bilety-bilet-koncert-na-kings-of-lion-plyta-b-19304609.html