Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia

 
“Ustawa z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 821; zm.: poz. 1238- wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia, art. 70 mówi o sprowadzeniu niebezpieczeństwa. Bowiem kto będąc niezdolny do czynności, której nieumiejętne wykonanie może wywołać niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, taką czynność przedsiębierze albo kto porucza ją osobie do jej wykonania niezdolnej lub wbrew obowiązkowemu nadzoru dopuszcza do wykonania takiej czynności przez osobę niezdolną, podlega karze aresztu lub grzywny. 
 
Natomiast art. 71 mówi o niebezpieczeństwie wywołanym urządzeniami, bowiem kto przez wadliwe wykonanie urządzeń lub uczynienie ich niezdatnymi do funkcjonowania zgodnie z przeznaczeniem albo przez niewłaściwe ich użytkowanie lub samowolne uruchomienie wywołuje stan niebezpieczny dla życia lub zdrowia człowieka, również podlega karze aresztu albo grzywny.
 
W treści art. 72 znajduje się informacja, że kto wbrew swemu obowiązkowi nie dokonuje odpowiedniego zabezpieczenia miejsca niebezpiecznego dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze aresztu lub grzywny. Kto wbrew swemu obowiązkowi nie zawiadamia odpowiedniego organu lub osoby o wiadomym mu niebezpieczeństwie grożącym życiu kub zdrowiu człowieka albo mieniu w znacznych rozmiarach, podlega karze aresztu lub grzywny- art. 73.
 
Natomiast, kto niszczy, uszkadza, usuwa lub czyni nieczytelnymi znaki lub napisy ostrzegające o grożącym niebezpieczeństwie dla życia lub zdrowia człowieka albo ogrodzenie lub inne urządzenie zapobiegające takiego niebezpieczeństwu, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.
W przypadku wykroczenia można orzec obowiązek zapłaty równowartości zniszczonego lub uszkodzonego przedmiotu albo obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego, a także orzec podanie orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości w szczególny sposób- art. 74.
 
Niszczenie znaków ostrzegawczych (art. 74 kodeksu wykroczeń)
 
Art. 75 mówi o niebezpieczeństwie spowodowanym wyrzucaniem przedmiotów. Kto bez zachowania należytej ostrożności wystawia lub wywiesza ciężkie przedmioty albo nimi rzuca, wylewa płyny, wyrzuca nieczystości albo doprowadza do wypadania takich przedmiotów lub wylewania się płynów podlega karze grzywny do 500 zł albo karze nagany. Natomiast jeśli sprawa dopuszcza się tego czynu ze złośliwości lub swawoli, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. Z kolei ten kto rzuca kamieniami lub innymi przedmiotami w pojazd mechaniczny będący w ruchu, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny- art. 76.
 
Wrocław: Ktoś zdewastował luksusowego mustanga wartego 100 tys ...
 
Z kolei ten kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 zł lub karze nagany. Kto dopuszcza się tego czynu przy trzymaniu zwierzęcia, które swoich zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, również podlega karze ograniczenia wolności, grzywny lub karze nagany- art. 77.
 
Agresywne psy w Olsztynie. Zagryzły psa, zaatakowały jego ...
 
 
Kto poprzez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 zł lub karze nagany- art. 78.
 
Natomiast kto wbrew swojemu obowiązkowi zaniecha oświetlenia miejsc dostępnych dla publiczności, podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany. Z kolei kto ze złośliwości lub swawoli oświetlenie takie gasi, podlega karze grzywny do 500 zł- art. 79″.Zapraszam na bloga

 

 

 

 

Źródło:
1. https://czasopismo.legeartis.org/2016/12/niszczenie-znakow-ostrzegawczych.html
2. https://gazetawroclawska.pl/wroclaw-ktos-zdewastowal-luksusowego-mustanga-wartego-100-tys-zlotych-zdjecia/ar/c1-14970170
3. http://olsztyn.wm.pl/602825,Agresywne-psy-w-Olsztynie-Zagryzly-psa-zaatakowaly-jego-wlasciciela.html
4. Tekst: A. Kaszok, Kodeks wykroczeń, OD.NOWA, Warszawa 2020.