Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji

 
“Ustawa z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 821; zm.: poz. 1238- wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, art. 84 można przeczytać, że kto wbrew obowiązkowi nie oznacza w sposób odpowiadający wymaganiom i łatwo dostrzegalny, zarówno w dzień jak i w porze nocnej, jakiejkolwiek przeszkody w ruchu drogowym, urządzenia lub przedmiotu znajdujących się na drodze lub też miejsca prowadzonych robót, jeśli to może zagrozić bezpieczeństwu ruchu lub utrudnić ruch na drodze, podlega karze aresztu lub grzywny.
 
Światła są też z tyłu, Drodzy Kierowcy. Pamiętajcie o nich ...
 
Natomiast o naruszaniu obowiązków związanych ze znakami drogowymi odpowiada art. 85 tejże ustawy. Kto samowolnie ustawia, niszczy, uszkadza, usuwa, włącza lub wyłącza znak, sygnał, urządzenie ostrzegawcze lub zabezpieczające albo zmienia ich położenie, zasłania je lub czyni niewidocznymi, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. Tej samej karze podlega ten kto samowolnie niszczy, uszkadza, usuwa lub ustawia znak turystyczny. W przypadku popełnienia tego wykroczenia można orzec obowiązek zapłaty równowartości zniszczonego lub uszkodzonego przedmiotu lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego- art. 85.
 
Art. 86 mówi o spowodowaniu niebezpieczeństwa w ruchu drogowym. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowuje należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym podlega karze grzywny. Kto dopuszcza się tego wykroczenia znajdując się dodatkowo w stanie po spożyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lun grzywny. 
 
Kompletnie pijany kierowca za kierownicą tira Łowicz | Lowicz24.eu
 
Art. 87 mówi o prowadzeniu pojazdu po spożyciu alkoholu lub podobnie działającego środka. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu lun grzywny nie niższej niż 50 zł.
Tej samej karze podlega ten, kto znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd.
 
Naruszenie obowiązku oświetlenia pojazdu zostało zawarte w art. 88 wyżej wspomnianej ustawy. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd bez wymaganych przepisami świateł lub pozostawia pojazd bez oświetlenia podlega karze grzywny- art. 88.
 
Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim dzieckiem do lat 7 dopuszcza do przebywania małoletniego na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego, podlega karze grzywny lub karze nagany- art. 89.
 
Legnica: Dzieci muszą chodzić do szkoły po jezdni | Legnica Nasze ...
 
Natomiast ten kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, podlega karze grzywny albo karze nagany zgodnie z art. 90. Natomiast kto zanieczyszcza drogę publiczną lub na tej drodze pozostawia pojazd lub inny przedmiot albo zwierzę w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub może stanowić utrudnienie w ruchu drogowym, podlega karze grzywny do 1500 zł albo karze nagany, według art. 91.
 
Ten kto stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany. Natomiast kto w celu uniknięcia kontroli nie stosuje się do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu, podlega karze aresztu lub grzywny. można dodatkowo orzec wobec tej osoby zakaz prowadzenia pojazdów- art. 92.
 
Ten kto prowadząc pojazd nie stosuje się do ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym podlega karze grzywny, według art. 92 a.
 
Treść art. 93 nawiązuje do zaniechania udzielenia pomocy ofierze wypadku, a więc prowadzący pojazd, który, uczestnicząc w wypadku drogowym nie udziela niezwłocznej pomocy ofierze wypadku, podlega karze aresztu lub grzywny. W przypadku popełnienia tego wykroczenia można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.
 
Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd nie mając do tego uprawnienia podlega karze grzywny. Tej samej karze podlega ten kto prowadzi pojazd na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu mimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu. W tym przypadku można również orzec zakaz prowadzenia pojazdów- art. 94. Natomiast kto prowadzi pojazd na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu nie mając przy sobie wymaganych dokumentów, podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany- art. 95.
 
Prawo Jazdy 2019. Jakie zmiany w egzaminie na prawo jazdy w 2019 ...
 
Ten kto posługuje się dowodem rejestracyjnym zawierającym dane o spełnieniu przez pojazd wymagań technicznych określonych w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm., niezgodnie ze stanem faktycznym podlega karze grzywny do 500 zł, o czym mówi art. 85a
 
Z kolei kwestię niebezpieczeństwa wywołanego dopuszczeniem pojazdu do jazdy mówi art. 96. Właściciel, posiadacz, użytkownik lub prowadzący pojazd, który na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu dopuszcza do prowadzenia pojazdu osobę niemającą sprawności fizycznej lub psychicznej w stopniu umożliwiającym należyte prowadzenie pojazdu, do prowadzenia pojazdu osobę niemającą wymaganych uprawnień, do prowadzenia pojazdu osobę znajdującą się w stanie po spożyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, pojazd do jazdy pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu,
pojazd do jazdy, pomimo że nie jest on należycie zaopatrzony w wymagane urządzenia i przyrządy albo pomimo, że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia, do korzystania z pojazdu samochodowego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, podlega karze grzywny.
Tej samej karze podlega również dyspozytor pojazdu lub osoba, co do której obowiązków należą jego czynności, a jeżeli takiej osoby nie wyznaczono to wtedy kierownik jednostki dysponującej pojazdem. Tej samej karze podlega również ten kto wbrew obowiązkowi nie wskaże na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym terminie.
 
Art. 96a reguluje kwestie nielegalnego posiadania urządzeń pojazdów uprzywilejowanych. Kto, nie będąc do tego uprawnionym posiada w pojeździe urządzenia stanowiące obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego w ruchu, wysyłające sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie tonie, a także elementy oznakowania w postaci napisów podlega karze grzywny. Natomiast ten kto używa takich sygnałów podlega karze aresztu do 14 dni albo grzywny. Te urządzenia podlegają wtedy przepadkowi, choćby nie stanowiły własności sprawcy. 
 
Pojazdy uprzywilejowane - co o nich mówią przepisy? - Motoryzacja ...
 
Natomiast ten kto nie będąc uprawnionych posługuje się kartą parkingową o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1990, 2244 i 2322 oraz z 2019 r. poz. 53 i 60 podlega karze grzywny do 2000 zł- art. 96b.
 
Kto prowadząc pojazd poza drogą publiczną, strefą zamieszkania lub strefą ruchu nie zachowuje należytej ostrożności, czym zagraża bezpieczeństwu innej osoby, podlega karze grzywny albo karze nagany- art. 98.
 
Ten kto niszczy lub uszkadza drogę publiczną lub drogę w strefie zamieszkania, przynależności lub urządzenia drogowe, usuwa lub niszczy zasłony odśnieżne, podlega karze grzywny lub karze nagany, dodatkowo tej samej karze podlega ten kto przy zadrzewianiu lub zakrzewianiu albo przy prowadzeniu robót ziemnych nie zachowuje przepisowej odległości od linii kolejowych- art.99. Natomiast ten kto zaorywa lub w inny sposób zwęża pas drogowy lub pas przydrożny, włóczy po drodze publicznej lub porzuca na niej przedmiotu albo używa pojazdów niszczących nawierzchnię drogi, uszkadza rowy, skarpy, nasypów lub wykopów albo samowolnie rozkopuje drogę publiczną, wypasa zwierzę gospodarskie w pasie drogowym podlega karze grzywny do 1000 zł albo karze nagany- art. 100.
Kto uchyla się od obowiązku oczyszczania i usuwania z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami i osiedlami, błota, kurzu, śniegu lub lodu podlega karze grzywny do 1000 zł albo karze nagany- art. 101. Kto uchyla się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości, podlega karze grzywny do 1000 zł albo karze nagany- art. 102″.Zapraszam na bloga

 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: 
1. https://autokult.pl/35553,swiatla-sa-tez-z-tylu-drodzy-kierowcy-pamietajcie-o-nich
2. https://lowicz24.eu/artykul/kompletnie-pijany-kierowca/979205
3. https://www.nakolei.pl/kilkuletnie-dziecko-na-torach-maszynista-zdazyl-zatrzymac-pociag/
4. https://gazetakrakowska.pl/prawo-jazdy-2019-jakie-zmiany-w-egzaminie-na-prawo-jazdy-w-2019-roku-nowy-wzor-prawa-jazdy-2019-jak-zdac-egzamin-na-prawo-jazdy/ar/13957983
5. https://motoryzacja.interia.pl/samochody-uzywane/porady/news-pojazdy-uprzywilejowane-co-o-nich-mowia-przepisy,nId,2581283
6. Tekst: A. Kaszok, Kodeks wykroczeń, OD.NOWA, Warszawa 2020.
7. https://legnica.naszemiasto.pl/legnica-dzieci-musza-chodzic-do-szkoly-po-jezdni/ar/c4-601398