Nieuczciwa konkurencja przynosi szkody zarówno handlowi, jak i społeczeństwu, które jeśli przekona się o wypadkach nieuczciwości kupców, traci do niech zaufanie

Celem przedsiębiorcy nie powinna być bezwzględna walka z konkurentami, ale szlachetnie współzawodniczenie z nimi w celu pozyskania jak najliczniejszej i najlepszej klienteli. Nieuczciwa konkurencja stara się wszelkimi sposobami, i to zazwyczaj nieszlachetnymi, zniszczyć konkurenta. Polega ona wprowadzaniu w błąd klienteli albo co do przedsiębiorstwa, albo co do towarów. Należy tutaj podszywanie się pod obcą firmę, rozszerzanie o niej fałszywych informacji, sprzedawanie surogatów zamiast oryginalnych towarów, fałszowanie ich jakości, opakowań, etykiety itp.
 
Postępuj zawsze tak, jak byś chciał, aby postępowano z Tobą !

Etyka kupiecka oznacza zespół norm moralnych i zasad postępowania, odnoszących się do obrotu ekonomicznego i warunków zawierania kontraktów. Owe normy z reguły nie mają znaczenia przepisów prawa, a zadaniem ich jest poprzez presję opinii publicznej i otoczenia marketingowego firmy wywieranie wpływu na świadomość moralną wszystkich pracowników uczestniczących w wyżej wymienionym obrocie. Normy etyczne oddziałują zarówno na zewnętrzną, jak i na wewnętrzną kulturę firmy.
 
 
 W ramach stosunków z klientami kodeks zawiera następujące zapisy:
– przedsiębiorstwo będzie dostarczać produkty i usługi wartościowe, dobrej jakości, solidnie wykonane i bezpieczne w użytkowaniu zgodnie z narodowymi i międzynarodowymi standardami,
– w przedsięwzięciach reklamowych i innych formach przekazu podmioty unikać będą podawania nieprawdziwych lub niepełnych informacji,
– firma unikać będzie praktyk zmierzających do sprzedaży przez jakiekolwiek przedsięwzięcia marketingowe niezgodne z prawem,
– firma będzie utrzymywać w tajemnicy zastrzeżone informacje uzyskane od klienta.
Stosunki z kontrahentami:
– stosunki pomiędzy firmą, a kontrahentami oparte powinny być na wzajemnym zaufaniu, 
– siła finansowa firmy będzie wykorzystywana z umiarem,
– informacje dotyczące relacji pomiędzy firmą a kontrahentami powinny być traktowane jako poufne.
Relacje z konkurencją:
– firma będzie uczciwie współzawodniczyć z konkurentami i nie będzie podważać ich reputacji,
– w kontaktach z konkurencją pracownicy będą unikać sytuacji umożliwiających przekazanie poufnych informacji dotyczących firmy,
– firma nie będzie próbowała pozyskać informacji dotyczących konkurencji środkami nielegalnymi,
– firma nie będzie stosować restrykcyjnych praktyk handlowych, niezgodnych z prawem.
 
 
Przedsiębiorstwa definiują własną tożsamość zarówno w kontekście etyki biznesu, jak i możliwości uzyskania przez to wyższej konkurencyjności. Wartości firmowe to najczęściej kilka słów- haseł, które przedsiębiorstwo wskazuje jako kluczowe w swojej dziedzinie. Muszą one być jak kod genetyczny, decydujący o wizerunku organizacji i zachowaniu wewnętrznych uwarunkowań.
Wartości powinny być tak zdefiniowane, aby mogły budować spokojny wizerunek firmy w jej otoczeniu. Powinny pomagać w wyznaczaniu strategicznych decyzji w ramach działań promocyjno- marketingowych, ale też służyć promowaniu określonych etycznych postaw pracowniczych.
 
 
Marketing to sztuka zdobywania, utrzymywana i rozwijania klienta poprzez tworzenie, dawanie i komunikowane mu wartości, które mają dla niego największe znaczenie.

Ogromną szansą na zakomunikowanie otoczeniu marketingowemu firmy obowiązujących w danej niej wartości są wszelkie akcje public relations: wywiady prasowe z kierownictwem firmy, dni otwarte dla klientów i kontrahentów, po uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, konkursach, targach. To przy ich okazji firma ma szansę na poinformowanie nie tylko klientów i kontrahentów, ale i społeczeństwa o najistotniejszych wartościach, jakimi kieruje się w codziennej pracy: jakość, innowacyjność, dbałość i pracowników, środowisko naturalne itp.  Własny zestaw wartości jest dużym wyzwaniem dla przedsiębiorstwa, ale stanowi olbrzymią szansę na wyższą konkurencyjność i sukces biznesowy. 
 
 
1. Najważniejszy jest klient. Utrzymuj stały kontakt z klientami. Jeśli rozmawiają z nami- nie mają czasu na rozmowy z konkurencją.
2. Pamiętaj- entuzjazm jest zaraźliwy. Tak jak optymizm. Również w rozmowie z klientem, a także z pracownikiem.
3. Wspieraj współpracowników, inspiruj ich. Skorzystasz na tym Ty, skorzysta też firma.
4. Nigdy nie zapominaj mówić dziękuję i przepraszam.
5. Ciągle poszukuj sposobu na to, by robienie biznesu było jak najprostsze. Biznes służy rozwojowi, a zwycięstwo w świecie biznesu jest czymś wspaniałym. Kiedy firma zwycięża, jej pracownicy dostają skrzydeł i się rozwijają. Tworzą się nowe miejsca pracy i nowe możliwości. Wygrana zależy od nas samych.
6. Postrzegaj zmiany jako możliwości rozwoju.
7. Pamiętaj, że każdy nowy dzień daje nowe możliwości rozwoju naszej firmy.
8. Szanuj czas i pracę innych.
9. Stale powtarzaj sobie i innym, że działania powinny być szybkie, proste i skuteczne.
10. Nie pozwól konfliktom na długi żywot.
11. Mądrze walcz z biurokracją, a firma zyska oszczędności.