Wykroczenia przeciwko interesom konsumentów- Kodeks wykroczeń

Wykroczenia przeciwko interesom konsumentów- Kodeks wykroczeń “Ustawa z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 821; zm.: poz. 1238 wykroczenia przeciwko interesom konsumentów, w art. 133 są zawarte informacje na temat nabywania biletów w celu odsprzedaży. Bowiem kto nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem biletów wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo również jest karalne. Art. 134 mówi o oszustwie przy sprzedaży. Kto przy sprzedaży towaru lub świadczenia usług oszukuje nabywcę co do ilości, wagi, miary, gatunku, rodzaju lub …

Continue Reading

Wykroczenia przeciwko mieniu- Kodeks wykroczeń

Wykroczenia przeciwko mieniu- Kodeks wykroczeń “Ustawa z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 821; zm.: poz. 1238 wykroczenia przeciwko mieniu, w art. 119 znajduje się informacja, że kto kradnie lub przywłaszcza dobie cudzą rzecz ruchomą jeżeli jej wartość nie przekracza 500 złotych podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Również usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo są karalne. Jeśli sprawca tegoż czynu dopuścił się go na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego. W przypadku popełnienia tego wykroczenia można orzec obowiązek zapłaty równowartości ukradzionego lub przywłaszczonego mienia jeśli szkoda nie została naprawiona.  Art. 120 mówi o wyrębie, kradzieży i …

Continue Reading

Wykroczenia przeciwko zdrowiu- Kodeks wykroczeń

Wykroczenia przeciwko zdrowiu  “Ustawa z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 821; zm.: poz. 1238 wykroczenia przeciwko zdrowiu, w art. 109 jest informacja, że kto zanieczyszcza wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, lub kto dostarcza wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, nie spełniając wymagań określonych w przepisach  zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków lub nie będąc do tego uprawnionym dostarcza wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w myśl przepisów o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, podlega karze grzywny lub karze nagany.Natomiast kto zanieczyszcza wodę służącą do pojenia zwierząt, znajdującą się poza urządzeniami …

Continue Reading

Wykroczenia przeciwko osobie- Kodeks wykroczeń

Wykroczenia przeciwko osobie “Ustawa z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 821; zm.: poz. 1238 wykroczenia przeciwko osobie, w art. 104 kto skłania małoletniego lub osobę bezradną lub pozostającą w stosunku zależności do niego lub oddaną pod jego opiekę, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. Z kolei art.105 mówi o naruszaniu obowiązków władzy rodzicielskiej, kto przez rażące naruszenie obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej dopuszcza się popełnienia przez nieletniego czynu zabronionego przez ustawę jako przestępstwo w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie lub wykroczenie skarbowe i wskazującego na demoralizację nieletniego, podlega karze grzywny albo karze nagany. Z kolei jeśli …

Continue Reading

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji- Kodeks wykroczeń

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji “Ustawa z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 821; zm.: poz. 1238- wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, w art. 84 można przeczytać, że kto wbrew obowiązkowi nie oznacza w sposób odpowiadający wymaganiom i łatwo dostrzegalny, zarówno w dzień jak i w porze nocnej, jakiejkolwiek przeszkody w ruchu drogowym, urządzenia lub przedmiotu znajdujących się na drodze lub też miejsca prowadzonych robót, jeśli to może zagrozić bezpieczeństwu ruchu lub utrudnić ruch na drodze, podlega karze aresztu lub grzywny.  Natomiast o naruszaniu obowiązków związanych ze znakami drogowymi odpowiada art. 85 tejże ustawy. Kto …

Continue Reading

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia- Kodeks wykroczeń

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia “Ustawa z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 821; zm.: poz. 1238- wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia, w art. 70 mówi o sprowadzeniu niebezpieczeństwa. Bowiem kto będąc niezdolny do czynności, której nieumiejętne wykonanie może wywołać niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, taką czynność przedsiębierze albo kto porucza ją osobie do jej wykonania niezdolnej lub wbrew obowiązkowemu nadzoru dopuszcza do wykonania takiej czynności przez osobę niezdolną, podlega karze aresztu lub grzywny.  Natomiast art. 71 mówi o niebezpieczeństwie wywołanym urządzeniami, bowiem kto przez wadliwe wykonanie urządzeń lub uczynienie ich niezdatnymi do funkcjonowania zgodnie z przeznaczeniem …

Continue Reading

Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu- Kodeks wykroczeń

Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu “Ustawa z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 821; zm.: poz. 1238- wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, w art. 49 mówi o obrażaniu symboli narodowych. Kto w miejscu publicznym demonstracyjnie okazuje lekceważenie Narodowi Polskiemu, Rzeczypospolitej Polskiej lub jej konstytucyjnym organom, podlega karze aresztu lub grzywny. Dodatkowo tej samej karze podlega ten, kto narusza przepisy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej.  Nielegalne przekroczenie granicy jest również wykroczeniem przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu. Kto wbrew przepisom przekracza granicę Rzeczypospolitej Polskiej podlega karze grzywny. Natomiast usiłowanie i pomocnictwo są karalne.  Zbiegowisko publiczne jest również …

Continue Reading

Zastosowanie środków oddziaływania wychowawczego, warunkowe zawieszenie wykonania kary aresztu, przedawnienie- Kodeks wykroczeń

Zastosowanie środków oddziaływania wychowawczego, warunkowe zawieszenie wykonania kary aresztu, przedawnienie “Ustawa z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 821; zm.: poz. 1238- zastosowanie środków oddziaływania wychowawczego, warunkowe zawieszenie wykonania kary aresztu, przedawnienie orzekania, wykonania kary oraz zatarcie ukarania, w art. 41 mówi, że w stosunku do sprawcy czynu można poprzestać na zastosowaniu, zwróceniu uwagi, ostrzeżeniu lub na zastosowaniu innych środków oddziaływania wychowawczego. Art. 42 mówi o dopuszczalności warunkowego zawieszenia kary aresztu. Wykonanie kary aresztu można warunkowo zawiesić jeżeli ze względu na okoliczności popełnienia wykroczenia, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz jego zachowanie się po popełnieniu wykroczenia należy przypuszczać, że pomimo …

Continue Reading

Kary, środki karne i zasady ich wymiaru- Kodeks wykroczeń

Kary, środki karne i zasady ich wymiaru Ustawa z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 821; zm.: poz. 1238- kary, środki karne i zasady ich wymiaru, w art. 18. mówi, że karami są areszt, ograniczenie wolności, grzywna, nagana.  Kara aresztu najczęściej trwa od 5 do 30 dni. Natomiast kara ograniczenia wolności trwa 1 miesiąc. W trakcie odbywania kary ograniczenia wolności ukarany nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu, jest obowiązany do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne, jak również ma obowiązek udzielana wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary- art. 19 i 20. Obowiązek wykonywania …

Continue Reading

Kodeks wykroczeń- zasada odpowiedzialności, pomocnictwa i podżegania

Kodeks wykroczeń- zasada odpowiedzialności, pomocnictwa i podżegania “Ustawa z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 821; zm.: poz. 1238- zasada odpowiedzialności, w art. 1. mówi, że odpowiedzialność za wykroczenie ponosi ten kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5 000 zł lub nagany. Art. 1 tejże ustawy mówi, że jeśli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia wykroczenia, stosuje się ustawę nową, jednak należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeśli jest względniejsza dla sprawcy. Dodatkowo jeżeli według …

Continue Reading

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości  “Podatnikami od podatku nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, które są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych nie złączonych trwale z gruntami nieruchomości lub obiektów budowlanych nie złączonych trwale z gruntem. Od tej zasady ustawodawca w art. 2 ust. 2- 4 przewidział pewne wyjątki. Otóż nie właściciel, ale posiadacz zależny- najemca, dzierżawca, użytkownik jest podatnikiem podatku od nieruchomości, wówczas gdy nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa lub gminy, a posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem. Posiadacze zależni nieruchomości Skarbu Państwa lub gminy są podatnikami tego podatku również wówczas, gdy ich posiadanie nie …

Continue Reading

Podatek leśny

Podatek leśny “Podatnikami są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej będące właścicielami lub posiadaczami samoistnymi lasów, a w przypadku lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy posiadaczami tych lasów. W odniesieniu do lasów podlegających zarządowi Lasów Państwowych obowiązek podatkowy ciąży na nadleśnictwach. Podatek ten obciąża na takich samych zasadach wszystkich właścicieli i posiadaczy lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy. Podatek leśny zastąpił obowiązującą od 1991 roku opłatę leśną, która nie dotyczyła lasów pozostających w zarządzie Lasów Państwowych, lasy te zatem nie podlegały opodatkowaniu żadnym podatkiem. ten stan rzeczy powodował, że gminy których obszar w …

Continue Reading

Podatek rolny

Podatek rolny  “Podmiotem podatku rolnego są osoby fizyczne i osoby prawne, które są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami gospodarstwa rolnego. Od tej zasady, zgodnie z którą tylko właściciel lub samoistny posiadacz gospodarstwa jest podatnikiem podatku rolnego, ustawodawca przewidział kilka wyjątków. Dzierżawcę gospodarstwa rolnego, obciąża obowiązek podatkowy wtedy, gdy grunty zostały wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. Przeniesie obowiązku podatkowego w tym przypadku z właściciela gospodarstwa na dzierżawcę nastąpi wtedy kiedy:- emeryt lub rencista wydzierżawi grunty na co najmniej 10 lat na podstawie umowy sporządzonej w formie pisemnej i zgłoszonej do ewidencji gruntu,- rolnik zawrze umowę …

Continue Reading

Zryczałtowane formy opodatkowania podatkiem dochodowym

Zryczałtowane formy opodatkowania podatkiem dochodowym  “Karta podatkowa, co należy podkreślić, nie jest podatkiem, a jedynie formą uproszczoną opłacania podatku dochodowego przez określonych podatników. Podatnicy ci są zwolnieni z opłacania podatku od towarów i usług, z wyjątkiem podatku pobieranego na granicy. Płacą natomiast na ogólnych zasadach podatek akcyzowy. Jeżeli podatnicy płacący kartą podatkową osiągają inne dochody, to dochody te nie są objęte kartą i należy do nich zapłacić podatek dochodowy. Dochody objęte kartą podatkową nie są łączone z innymi dochodami podatnika. Z opodatkowania w formie karty podatkowej mogą korzystać osoby fizyczne i epoki cywilne osób fizycznych, które prowadzą jeden z rodzajów …

Continue Reading

Podatek od gier

Podatek od gier  “Podatnikami podatku od gier są podmioty urządzającą gry i prowadzące działalność w zakresie gier i zakładów wzajemnych. Tak wiec tylko organizatorzy gier i zakładów, a nie ich uczestnicy, podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Podatnikami są podmioty prowadzące grę na podstawie stosownego zezwolenia od momentu rozpoczęcia wykonywania tej działalności. Nie ma przy tym znaczenia, czy podatnik jest osobą fizyczną, osobą prawną czy jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.  Przedmiotem podatku jest prowadzenie gier losowych i zakładów wzajemnych. Grami losowymi są gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik zależy od przypadły, a warunki gdy określa regulamin. Są to przykładowo gry …

Continue Reading

Podatek akcyzowy

Podatek akcyzowy  “Podatnikiem tego podatku są bez względu na ich strukturę organizacyjno- prawną, importerzy i producenci wyrobów akcyzowych. Podatek ten nie jest płacony, poza pewnymi wyjątkami, przyznane podmioty niż producenci i importerzy. Minister Finansów, na podstawie upoważnienia ustawowego, określił w drodze rozporządzenia, ze podatnikiem są inne podmioty niż importerzy i producenci w tym osoby posiadające importowane wyroby akcyzowe, od których nie został pobrany podatek akcyzowy. Dla podatników tych obowiązek podatkowy powstaje z chwilą nabycia nieopodatkowanych wyrobów akcyzowych. Uregulowanie to nie obejmuje osób fizycznych nabywających wyroby akcyzowe na własne potrzeby konsumpcyjne.   Zapłacenie podatku akcyzowego przez importerów i producentów nie zwalnia ich …

Continue Reading

Podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług  “Podstawa prawna:- Ustawa z dnia 08.01.1993 rok o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50, nr 28, poz. 127, nr 129, poz. 599, z 1994 roku nr 132, poz. 670, z 1995 roku nr 44, poz. 231, nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 roku nr 137, poz. 640, z 1997 roku nr 111, poz. 722, nr 123, poz. 776 i 780, nr 137, poz. 926, nr 141, poz. 943, nr 162, poz. 1104), – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21.12.1995 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów …

Continue Reading

Zasady klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków państwa

Zasady klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków państwa  “Podstawowym podziałem operacji finansowych publicznymi zasobami pieniężnymi jest podział na operacje związane z gromadzeniem bądź wydatkowaniem środków pieniężnych. Systematyzacja dochodów i wydatków państwa na nieocenioną wartość poznawczą i ogromne znaczenie praktyczne. Każde działanie racjonalne wymaga doskonałej orientacji i znajomości warunków, w których podejmuje się decyzje o wyborze sposobu, metody i środka, który ma przyczynić się do osiągnięcia celu. Podobnie, każde działanie w sferze finansów publicznych wymaga dokonania wszechstronnej analizy przedmiotu, natury i wysokości przewidywanych wpływów i zamierzonych efektów wydatków. Z tego względu analiza dochodów i wydatków powinna być dokonywana z zastosowaniem rożnych kryteriów …

Continue Reading